ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਫ਼ਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੇਵਰੇਟ ਚੌਕਲੇਟ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੌਬਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਮਫ਼ਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਆਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ …
ਸਮੱਗਰੀ
– ਕ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ 16 ਔਂਸ
– ਅੰਡੇ ਦੋ
– ਖੱਟੀ ਕ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
– ਖੰਡ 3/4 ਕੱਪ
– ਵੈਨਿਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੋ ਚੱਮਚ
– ਨਮਕ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ
– ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੱਪ
– ਮੱਖਣ ਛੇ ਚੱਮਚ, ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ
– ਨਮਕ ਚੁਟਕੀਭਰ
– ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ (ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਅੱਠ ਔਂਸ
– ਸਟ੍ਰੌਬਰੀ 18
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੌਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ blend ਕਰ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ blend ਕਰੋ।
ਫ਼ਿਰ ਖੱਟੀ ਕ੍ਰੀਮ, ਖੰਡ, ਵੈਨਿਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ blend ਕਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਬੌਲ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੈੱਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ।
ਫ਼ਿਰ ਮਫ਼ਿਨਜ਼ ਕੱਪ ਕੇਕ ਟ੍ਰੇਅ ‘ਚ ਮਫ਼ਿਨਜ਼ ਪੇਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ।
ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਵਨ ‘ਚ 325 ਡਿਗਰੀ ਫ਼ੈਰਨਹਾਈਟ ‘ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੈੱਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੌਕਲੇਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੌਬਰੀ ਨੂੰ ਮੈੱਲਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੌਕਲੇਟ ‘ਚ ਡਿਪ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਫ਼ਿਨਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਓ। ਸਟ੍ਰੌਬਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।