ਸਮਗਰੀ

ਕੱਚੇ ਛੋਲੀਏ ਦੇ ਦਾਣੇ,

ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ,

ਲੌਂਗ,

ਟਮਾਟਰ,

ਪਿਆਜ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ)

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਵੋ। ਛੋਲੀਏ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।